การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน และ สสวท. รวมทั้งสิ้น 32 คน ร่วมจัดทำหลักสูตรดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองนโยบายของชาติ

                      

Tags: , , , , , ,