การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย โรงเรียน และ สสวท. รวมทั้งสิ้น 28 คน ร่วมจัดทำหลักสูตรดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองนโยบายของชาติ