ขอเชิญครูผู้มีผลงานดีเด่น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ขอเชิญครูผู้มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนจากทุกสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลงานและสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ 1 คน ต่อวิชาต่อระดับ
2. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การรับรองผลงานและประวัติของผู้สมัครตามรายละเอียดที่ สสวท. ระบุ
3. ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

การคัดเลือก
สสวท. ได้กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูสะเต็มศึกษาดี เด่น ประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการคัดเลือก 3 รอบ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
1. การคัดเลือกรอบที่ 1 คณะกรรมการของหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรอบที่ 1 จากรายละเอียดในหลักฐาน ประกอบการสมัครตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
2. การคัดเลือกรอบที่ 2 คณะกรรมการกลางพิจารณา คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 2 โดยประเมินคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด
3. การคัดเลือกรอบที่ 3 การพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือกจากการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สืบเสาะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นประจักษ์พยานและเป็นหลักฐานประกอบ การประเมินคุณลักษณะด้านต่าง ๆ แล้วสรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูสะเต็มศึกษาดีเด่นประเทศไทย

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่