ขอเชิญครูวิทย์ คณิต และเทคโนฯ ใน ร.ร.เครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น
“การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้การเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์แบบญี่ปุ่น”

รายละเอียดการเข้าร่วมการอบรม
ศูนย์วิจัยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยไซตามะ สนับสนุนโดย Japan Science and Technology Agency (JST) โครงการซากุระ ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้การเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์แบบญี่ปุ่น” ช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 10 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น)
2.สัญชาติไทย
3.ไม่เคยพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาก่อน
4.ใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี
5.ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือแพ้อาหารชนิดรุนแรง
6.ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา (เมื่อผ่านการพิจารณา)

ทุนซากุระ ประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน
2.ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น

สสวท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
1.ค่าเดินทาง (ไปกลับ) จากบ้านพักถึงสนามบิน
2.ค่าที่พักในกรุงเทพ ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและหลังเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น

วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2561

วิธีการคัดเลือก คัดเลือกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์

การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ สสวท. ประมาณวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กรอกใบสมัครที่ https://docs.google.com/forms/d/1eBkqTGex9CWNypTXi1Y-yVjEXjbqGALwwXaO66O8cK4/edit?usp=sharing

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ อิทธิพงษ์ โลกุตรพล โทร. 02 392-4021 ต่อ 3202
หรือ email: iloku@ipst.ac.th

Tags: , , ,