ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

2. วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5. ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

8. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

9. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา

12. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย