ตัวอย่างโครงงาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

โครงงาน ปี 2545

บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•               เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

•               เครืองมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ

บูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•               การวัดปริมาณคาร์บอน

•               ความเข้มของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช

•               การหาความชื้นสัมพัทธ์

•               เครื่องวัดความเข้มของแสงสำคัญไฉน

บูรณาการระหว่างวิชาฟิสิกส์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•               การต่อตัวต้านทาน

•               การทดลองกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน

•               การทดลองกฏของโอห์ม

•               การวัดค่าความเร็วของวัตถุ

โครงงานคอมพิวเตอร์

•               ประตูวิเศษ

•               การสร้างวรจรนับจำนวนคำและเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

•               วงล้ออัศวิน

•               ห้องนอนเปิด-ปิดไฟอัตโนมัต

•               จุ๊ จุ๊ เราจะคอยดูแลคุณ

•               ไฟ..ตัด..ไฟ

โครงงาน ปี 2546
          •               ตัวอย่างโครงงาน ปี 2546

 โครงงาน ปี 2547

•               โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ.สุพรรณบุรี

•               โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี

•               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา

•               โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

•               โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช

•               โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง

โครงงาน ปี 2548

•               ตัวอย่างโครงงาน ปี 2548

โครงงาน ปี 2549

•               ตัวอย่างโครงงาน ปี 2549

โครงงาน ปี 2550

อบรมวันที่ 25-29 มิ.ย 2550

•               ประตูรั้วอัตโตมัต

•               ถังขยะอัจฉริยะ

•               เครื่องตากกล้วยอัตโนมัติ

•               wheel chair อัจฉริยะ

•               เก้าอี้อัจฉริยะ

•               เครื่องคัดแยกของตามขนาดและสี

•               ตาทิพย์เอนกประสงค์

•               Intelligent Tolet

•               บ้านพอเพียง

อบรมวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550

•               ดนตรีหรรษา

•               พัดลมอัจฉริยะ

•               จุ๊ จุ๊ อย่าแอบดูนะจ๊ะ

•               ฉันอยู่ที่นี่ที่รักจ๋า

•               ประตูรั้วไฮเทค

•               สัญญาเตือนภัยอัจฉริยะ

•               เครื่องวัดไข้

•               ห้องเรียนอัจฉริยะ

•               สุขาพาเพลิน

•               ทางใครทางมัน

•               เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

•               เครื่องเคลื่อนย้ายสินค้าอัตโนมัติ