ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดน่าน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ พระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษาน่านร เขต 2
จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 27-29สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท จังหวัดน่าน