ติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ พระราชดำริ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการให้การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 14-16สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร