ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน 78 โรงเรียน และโรงเรียนในจ.พัทลุง และตรัง รวมจำนวน 106 คน ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.57

 

หห                    หหห

หหหห                    หหหหห

                      ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันโดยแยกเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

 
ฟ                     ฟฟ

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “กังหันทรงพลัง”                                        เยี่ยมชมศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ

 

ฟฟฟ                      ฟฟฟฟ

                   กิจกรรม Learning Walk                                             นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่โรงเรียน