ประชุมเขียนแผนการสอนให้กับครูในโรงเรียนวังไกลกังวล ครั้งที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

 

 

 

วิทยากร จาก สสวท. ให้ความรู้ความเข้าใจกับครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการสอนที่สมบูรณ์ได้ และสามารถนำลงเผยแพร่ในคู่มือพระราชทานต่อไป

S__1311011 S__1311010 S__1311005 20151128_085321 20151128_085317