สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการพัฒนาการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๙ จุด ได้แก่

  • จุดแรก ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และ มุกดาหาร รวมทั้งสิ้น ๕๓ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๑๙๐ คน
  • จุดที่สอง ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมวีวัน โคราช โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น ๗๓ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๕๘ คน
  • จุดที่สาม ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมเจริญธานี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น ๕๗ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๕๖ คน
  • จุดที่สี่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมเดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ และ โรงแรมไม้หอมวิลล่า โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร ตาก และ อุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น ๖๘ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๒๙ คน
  • จุดที่ห้า ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมโพธิ์วดลและ โรงแรมลักษวรรณ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ และ น่าน รวมทั้งสิ้น ๗๓ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๔๒ คน
  • จุดที่หก ณ จังหวัดกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดกรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น ๗๖ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๔๖ คน
  • จุดที่เจ็ด ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมหาดทอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชุบรี กาญจนบุรี นครปฐม ชุมพร สุราษฎร์ธานี สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร รวมทั้งสิ้น ๖๒ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๑๗ คน
  • จุดที่แปด ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัด ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส รวมทั้งสิ้น ๘๗ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๙๗ คน
  • จุดที่เก้า จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๑ จัดที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจังหวัด คณะครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนจากจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว รวมทั้งสิ้น ๗๒ โรง มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวม ๒๖๐ คน

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการประกอบไปด้วย การประชุมชี้แจงโครงการ การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญจังหวัด กาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ โดยการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในระยะเริ่มต้นของโรงเรียนรุ่นที่ ๑

      

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/smt.ipst/

Tags: , , ,