สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 

23148 23628
23632 23634