หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับโรงเรียน)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
ท่านสามาถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ ดังนี้
 
1. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย มัธยมศึกษา
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 410.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 231 ครั้ง

 

2. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ขยายโอกาส
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 533.9 KB จำนวนการดาวน์โหลด 130 ครั้ง

 

3. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ประถมศึกษา
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 365.9 KB จำนวนการดาวน์โหลด 190 ครั้ง

 

4. สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
     4.1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 80 ครั้ง
 
     4.2 โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 60 ครั้ง
 
     4.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 562.8 KB จำนวนการดาวน์โหลด 67 ครั้ง
 
     4.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.1 KB จำนวนการดาวน์โหลด 60 ครั้ง
 
     4.5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 56 ครั้ง
 
     4.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 72 ครั้ง
 
     4.7 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 58 ครั้ง
 
     4.8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 51 ครั้ง
 
     4.9 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 52 ครั้ง
 
     4.10 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 50 ครั้ง
 
     4.11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 544.4 KB จำนวนการดาวน์โหลด 66 ครั้ง
 
     4.12 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 67 ครั้ง
 
     4.13 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 563.0 KB จำนวนการดาวน์โหลด 63 ครั้ง