หนังสือเรียน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ช่วงชั้นที่ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม3

ช่วงชั้นที่ 2

เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม1 เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม3

ช่วงชั้นที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศ การโปรแกรมเบื้องต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม การจัดการข้อมูลเบื้องต้น

ช่วงชั้นที่ 4

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาซี ภาษาปาสคาล คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์