หลักสูตร UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านเนื้อหาที่สอน วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการครูผู้นำ

 

คณิตศาสตร์ ปี 1
ปี 2       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปี 3      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วิทยาศาสตร์ ปี 1
ปี 2      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปี 3      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

Tags: ,