อบรมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ช่วงชั้นที่ 1 – 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กทม.ช่วงชั้นที่ 1 -2 จำนวน 516 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็ม ศึกษาให้เป็นครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

 

f24a9e4440cfbfc4e5b2d777d4ce6275d4e812e ab1b37e6090bb08e2716a902bba743ba29270c5 ed14142611b478ebcd5399a8604d75f59d5948b
34961 35741

 

สามารถเข้าไปดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่

ช่วงชั้นที่ 17295998_orig

 

7295998_orig  ช่วงชั้นที่ 2