เชิญครูที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติครูฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

crop 67.7x29cm_17x29cm_Brochure-FINAL_Page_2เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
 • แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง)
 • โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินในลักษณะปกปิด และส่งยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง
 • ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน
 • เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
 1. ความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน
 • ประวัติและผลงานของครูที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ย้อนหลัง 2 ปี
 • แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีจำนวนชั่วโมงในการสอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
 • ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ (2) โดยอาจส่งผลงานในรูปแบบของ CD หรือ DVD ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ ฯลฯ ของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัด การเรียนรู้นั้น
 • สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1. ด้านผลงานวิจัยและผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
 • รายงานผลงานวิจัย พร้อมผลการนำไปใช้ อย่างน้อย 1 เรื่อง
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น อาจอยู่ในรูปสำเนาภาพถ่าย แผ่นซีดี วีดิทัศน์ ที่ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมจัดทำใบสรุปรายการหลักฐานทั้งหมด

 

crop 1 67.7x29cm_17x29cm_Brochure-FINAL_Page_1

ขั้นตอนการส่งผลงานและคัดเลือก มีดังนี้

1  ครูรวบรวมผลงาน-เอกสาร ตามรายละเอียดในใบสมัครที่ดาวน์โหลด

2  ให้ ผอ. รร. และเพื่อนร่วมงานประเมินคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม (ตามแบบประเมินคุณธรรมฯ ที่ดาวน์โหลด)

3 ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน   เช่น

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ส่งไปยังสพป.เขต 1 ของทุกจังหวัด)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 • องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต)
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา)
 
 • สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 
 • สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
 
 • สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 

 

 

เอกสารต่าง ๆ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

ใบสมัคร   ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์เป็น PDF หรือ MS Word

File:Pdf by mimooh.svg

  Download

  Download

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

File:Pdf by mimooh.svg

  Download