แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูแกนนำ smt ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา ทดแทนผู้สละสิทธิ์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สืบเนื่องจากการแจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วนั้น (อ่านข่าวเดิมที่  http://pd.ipst.ac.th/?p=3736)  ขณะนี้ได้มีครูบางท่านสละสิทธิ์  สสวท.จึงขอแจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทดแทนผู้สละสิทธิ์  ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด>> ดาวน์โหลด   จำนวนการดาวน์โหลด 335 ครั้ง

ทั้งนี้  ขอให้ครูที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลใน link ที่ส่งไปยังอีเมล และ SMS ของท่าน  และโปรดดำเนินการตามที่แจ้งให้เรียบร้อยภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  หากท่านใดไม่กรอกข้อมูลภายในวันดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ