โครงการรางวัลครูผู้สอนด้านสะเต็มศึกษา ปีที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ยกย่องครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา:การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ท้าทายสู่งานอาชีพ

จุดเด่นของการจัดการการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน ในขณะที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสนำความรู้มาออกแบบชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระดับการบูรณาการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ การบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งประเภทรางวัลตามระดับชั้นและรายวิชา ได้แก่  อ่านต่อ


 

ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปีที่ 1

(Thailand STEM Teacher Awards)

คลิ๊กที่นี่

 


 ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 รางวัลครูดีเด่น ประเทศไทย

(Thailand STEM Teacher Awards)

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 รางวัลครูดีเด่น ประเทศไทย

(Thailand STEM Teacher Awards)

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บัญชีรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
1. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
3. วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
4. วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
5. วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
6. วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
7. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
8. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
9. วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
10. วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
11. วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
12. วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย


 

“ขยายระยะเวลาในการส่งผลงานจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
คัดเลือกครูรอบที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด”

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครต่างๆ ที่นี่

ใบสมัครครูดีเด่นประเทศไทย
รายงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักเรียน

เกณฑ์การคัดเลือกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู(ผู้ประเมินเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนครู ใส่ซองลักษณะปกปิด)

โครงการครูดีเด่น