ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
2. Sci Pri Edu - Nuttewanดาวน์โหลด

วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์7. Sci Sec Edu(Phy) - Natpassornดาวน์โหลด

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายทวี  มุสิกะ1.Sci Sec Edu - TAWEEดาวน์โหลด

วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางรัตนา  ชิดชอบ

6 Sci Sec Edu (Chem) - Rattanaดาวน์โหลด

นางชวนชื่น  มลิลา

4 Sci Sec Edu (Chem) - Chuanchuenดาวน์โหลด

 วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

นายกฤษขจร  ศรีถาวร

3. Tech Pri Edu - Griskhajohnดาวน์โหลด

วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเกรียงศักดิ์  คงไทย

9 Tech Sec Edu - Kriengsakดาวน์โหลด

นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล

5 Tech Sec Edu - Poonsakดาวน์โหลด

นายกมลทิน  พรมประไพ

11 Tech Sec Edu - Kamonthinดาวน์โหลด

นางสมปอง  ตรุวรรณ์

8 Tech Sec Edu - Sompongดาวน์โหลด