หลักสูตร UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านเนื้อหาที่สอน วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการครูผู้นำ   คณิตศาสตร์ ปี 1 – ปี 2       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 3      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยาศาสตร์ ปี 1 – ปี 2      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 3      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6      ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 […]

หลักสูตรอบรมครูกลุ่มระดับสูง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เอกสารสำหรับผู้รับการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำขึ้น การอบรมใช้ ทั้งวิธีการบรรยายและปฏิบัติกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล มีการประเมินผลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และการเข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมกลับไปขยายผลและปรับใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป  ประกอบด้วย 1. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)   2. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)  3. วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  

ประชุมระดมความคิดสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

  ประชุมระดมความคิดสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมระดมความคิดการพัฒนาครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2559 ได้จัดขึ้นที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเน้นกิจกรรมสะเต็มศึกษา สู่อาชีพในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาน่าน ซึ่งเป็นศูนย์การอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ  โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่าน และจังหวัดสกลนคร   โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558      

รายงานผลการดำเนินงาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

-รายงานผลการดำเนินงาน ปี 59 –  การพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ – การบริหารเครือข่ายสะเต็มศึกษา – รายงานสุรุปผลการอบรมศึกษานิเทศก์ – หลักสูตรการอบรมครูพระราชดำริฯ

โครงการรางวัลครูผู้สอนด้านสะเต็มศึกษา ปีที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ยกย่องครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา:การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ท้าทายสู่งานอาชีพ จุดเด่นของการจัดการการเรียนรู้แบบสะเต็ม คือ การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน ในขณะที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสนำความรู้มาออกแบบชิ้นงาน หรือวิธีการ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ระดับการบูรณาการสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ การบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และ การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งประเภทรางวัลตามระดับชั้นและรายวิชา ได้แก่  อ่านต่อ   ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ปีที่ 1 (Thailand STEM Teacher Awards) คลิ๊กที่นี่    ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 รางวัลครูดีเด่น ประเทศไทย (Thailand […]

ขอเชิญครูผู้มีผลงานดีเด่น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ขอเชิญครูผู้มีผลงานดีเด่นในการจัดการเรียนการสอนจากทุกสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลงานและสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ 1 คน ต่อวิชาต่อระดับ 2. ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การรับรองผลงานและประวัติของผู้สมัครตามรายละเอียดที่ สสวท. ระบุ 3. ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด การคัดเลือก สสวท. ได้กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูสะเต็มศึกษาดี เด่น ประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการคัดเลือก 3 รอบ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 1. การคัดเลือกรอบที่ 1 คณะกรรมการของหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรอบที่ 1 จากรายละเอียดในหลักฐาน ประกอบการสมัครตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 2. การคัดเลือกรอบที่ 2 คณะกรรมการกลางพิจารณา คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 2 โดยประเมินคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. การคัดเลือกรอบที่ 3 การพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือกจากการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง สืบเสาะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นประจักษ์พยานและเป็นหลักฐานประกอบ การประเมินคุณลักษณะด้านต่าง ๆ แล้วสรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูสะเต็มศึกษาดีเด่นประเทศไทย ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4