ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ฟิสิกส์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เคมี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เล่มที่ 1   เล่มที่ 2 เล่มที่ 3   เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 2. วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 8. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 9. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 12. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย