ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ตามที่ สสวท. จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. บัดนี้ สสวท.ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 1 จำนวน 528 โรงเรียน จาก 63 จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง ทั้งนี้ จะมีประกาศรายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมอีกภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 9 คน ดังนี้ ครูดีเด่น STEM Education ประทศไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาเคมี นางปิยพร ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  สังกัด สพม.เขต 36 ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง GT-STEM (Galvanic Type) นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์   จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัด สพม.เขต 28 […]

สสวท.เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/?page_id=2889   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ 3202, 3203 ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท.ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยระยะแรกจะส่งเสริมโรงเรียนระดับอำเภอทั้งประถมศึกษา ประมาณ 5,000 โรงเรียน และมัธยมศึกษา ประมาณ 1,000 โรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลได้ ภายใน 5 […]

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานกับ สสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยมีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกษียณอายุราชการในระหว่างปี 2558-2560 เคยเป็นครูผู้สอนสายสามัญศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สามารถร่วมงานกับ สสวท. ได้เต็มเวลา (5 วันต่อสัปดาห์) สามารถทำงานในพื้นที่ใกล้ที่อยู่อาศัย และ/หรือ ที่ สสวท. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/QyokFJ รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ  3203

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร                                

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้       ประเภทบุคคล   ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น   ประเภททีม   ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 – 4 คน ซึ่ง  อาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองประวัติและผลงาน ดังนี้ เอกสารทั่วไป หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อำนวยการโรงเรียน ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสำเนา เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก ประเภทบุคคล มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้ […]

ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2560

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2560   ดาวน์โหลด จำนวน  ครั้ง [เก็บข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.60 เวลา 8.00น.]

เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดอบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 3 และ ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ TeacherPD (http://teacherpd.ipst.ac.th) เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง สนใจสมัครสมาชิก click ที่นี่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) และเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถ login เข้ามาลงทะเบียนเรียนใน หลักสูตรสะเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 3 (click) และ หลักสูตรสะเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 (click) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 (อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด (Click) ทั่วประเทศ (โปรดตรวจสอบศูนย์ที่เปิด ก่อนเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากบางศูนย์ไม่ได้เปิดครบทุกหลักสูตร) สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยดูจากกำหนดการออกอากาศ(Click)  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติของท่านหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป สพฐ. (156 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)  *รับเฉพาะครูที่มาจากโรงเรียน 2,250 โรง(Click)เท่านั้น** สช. (154 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click) *คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ใน 2,250 โรง สามารถลงทะเบียนในศูนย์สังกัด สช. แทนได้ กศน. (19 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click) *รับเฉพาะครูสังกัด กศน. กทม. (41 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)  *รับเฉพาะครูสังกัด กทม. อปท. (155 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)   *คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ในโรงเรียน 2,250 โรง สามารถมาลงทะเบียนในศูนย์สังกัด […]