ติดตามผลการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา และจัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Read More.

ติดตามผลการอบรมครู ตชด. วิชาวิทยาการคำนวณ วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ให้ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล Read More.

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือก    (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง) เอกสารแนบท้ายประกาศฯ     (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง)

แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูแกนนำ smt ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา ทดแทนผู้สละสิทธิ์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สืบเนื่องจากการแจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วนั้น (อ่านข่าวเดิมที่  http://pd.ipst.ac.th/?p=3736)  ขณะนี้ได้มีครูบางท่านสละสิทธิ์  สสวท.จึงขอแจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทดแทนผู้สละสิทธิ์  ดังนี้ Read More.

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน Read More.

แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด>>    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง ทั้งนี้  ขอให้ครูที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลใน link ที่ส่งไปยังอีเมล Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

=== ขณะนี้ หมดเขตรับสมัครแล้ว ติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ทาง pd.ipst.ac.th ===   สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/ หากพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์  โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click << ตัวอย่างกิจกรรม 🎯 หนูหนูกับ zoo ใหม่ 🎯 เก็บดาวมาฝากเธอ 🎯 ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 🎯 ตรวจพันธุ์ทันด่วน