แนะนำหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ได้จัดทำและเผยแพร่หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักการทำงานพื้นฐานในการพัฒนาหุ่นยนต์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และศึกษาต่อในสายอาชีพที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือและกิจกรรมได้ที่ www.scimath.org เพียงสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ Read More.

แจ้งรายชื่อและรหัสผู้เรียน ที่สามารถเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

แจ้งรายชื่อและรหัสผู้เรียน ที่สามารถเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 29 สิงหาคม พ.ศ. Read More.

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์อบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ smt ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ออนไลน์ รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Read More.

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์อบรม smt การคิดและแก้ปัญหา ออนไลน์ รุ่น 2 (ประกาศเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Read More.

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์อบรม smt การคิดและแก้ปัญหา ออนไลน์ รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Read More.

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม SMT การคิดและแก้ปัญหาออนไลน์ รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม Read More.

แจ้งข่าวครูที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

แจ้งรายละเอียดกำหนดการเปิดอบรมและรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ครูที่ได้สิทธิ์ร่วมการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดกำหนดการ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการอบรม (link: https://bit.ly/3dEb1ks) 2. เงื่อนไขการอบรม Read More.

แจ้งรายชื่อครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูได้ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อร่วมรับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเกินกว่าจำนวนที่สามารถรองรับได้ จึงขอประกาศปิดรับสมัครเข้าร่วมรับการอบรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ก่อนกำหนด ทั้งนี้ จะมีการเปิดรอบการอบรมเพิ่มเติมภายหลัง ผู้ที่กรอกข้อมูลสมัครเข้ามาแล้ว ขอให้รอประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นทางการต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์

ขอเลือนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน สสวท. จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 ทั้ง 5 จุดอบรม Read More.