สสวท. ลงนาม MOU กับเทศบาล 6 เทศบาล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of understanding : MOU) ระหว่าง สสวท. กับเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง โครงการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. เป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม

อบรมครูกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ช่วงชั้นที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัด อบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (Science, Technology, Engineering and Mathematics Education : STEM Education) ในปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อเร็วๆ นี้      

ผู้เชี่ยวชาญ ตอบคำถามเชิงวิชาการออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

              สสวท. จะเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 1 -3 (ETV 1- 3) วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2558  นี้ค่ะ ทั้งนี้ ในการอบรมรุ่นที่ 2 นี้  จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามเชิงวิชาการ และมอบเกร็ดความรู้ต่างๆ แก่คุณครูทุกท่านในกระดาน “ถาม-ตอบ” นะคะ สำหรับครูที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครสมาชิกล่วงหน้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2558 ค่ะ   โดย สสวท. ขออนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การอบรมนี้ ไปยังเพื่อนครูท่านอื่นด้วยค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อที่ โทร. 02 335 […]

เชิญครูที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติครูฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง) โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินในลักษณะปกปิด และส่งยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน ประวัติและผลงานของครูที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ย้อนหลัง 2 ปี แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีจำนวนชั่วโมงในการสอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ (2) โดยอาจส่งผลงานในรูปแบบของ CD หรือ DVD ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ ฯลฯ ของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัด การเรียนรู้นั้น สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านผลงานวิจัยและผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน […]

อบรมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ช่วงชั้นที่ 1 – 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กทม.ช่วงชั้นที่ 1 -2 จำนวน 516 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็ม ศึกษาให้เป็นครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ     สามารถเข้าไปดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ ช่วงชั้นที่ 1     ช่วงชั้นที่ 2                    

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เชิญนางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท. และดร.เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร๋ประถมและปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “สะเต็มศึกษาและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี          

ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากร สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สช. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558ณ ห้องประชุมมะลิ โรงแรมจัสมิน แกรนด์เรสซิเด้นท์ พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีนางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูพี่เลี้ยงวิชาการด้านสะเต็มศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัดสช. 4 ช่วงชั้น ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป   รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

  สสวท. ได้ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ไปยังครูในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ ของ สสวท. โดยได้เชิญครูผู้นำศูนย์จากโครงการ UPGRADE มาเป็นวิทยากรในแต่ละระดับชั้น ร่วมกับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนดาราคามและโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 20 – 22 มกราคม 2558  ,  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2558 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2558   ดูรูปภาพคลิ๊กที่นี่

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]