เชิญครูที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกในโครงการเชิดชูเกียรติครูฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง) โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินในลักษณะปกปิด และส่งยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน ประวัติและผลงานของครูที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ย้อนหลัง 2 ปี แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีจำนวนชั่วโมงในการสอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในข้อ (2) โดยอาจส่งผลงานในรูปแบบของ CD หรือ DVD ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ ฯลฯ ของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัด การเรียนรู้นั้น สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านผลงานวิจัยและผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน […]

อบรมครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ช่วงชั้นที่ 1 – 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กทม.ช่วงชั้นที่ 1 -2 จำนวน 516 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็ม ศึกษาให้เป็นครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ     สามารถเข้าไปดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ ช่วงชั้นที่ 1     ช่วงชั้นที่ 2                    

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เชิญนางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท. และดร.เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร๋ประถมและปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “สะเต็มศึกษาและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี          

ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากร สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สช. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558ณ ห้องประชุมมะลิ โรงแรมจัสมิน แกรนด์เรสซิเด้นท์ พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีนางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูพี่เลี้ยงวิชาการด้านสะเต็มศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัดสช. 4 ช่วงชั้น ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป   รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

  สสวท. ได้ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ไปยังครูในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ ของ สสวท. โดยได้เชิญครูผู้นำศูนย์จากโครงการ UPGRADE มาเป็นวิทยากรในแต่ละระดับชั้น ร่วมกับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนดาราคามและโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 20 – 22 มกราคม 2558  ,  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2558 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2558   ดูรูปภาพคลิ๊กที่นี่

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipstweb.com และ http://learningspace.ipstweb.com เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เ ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน […]

สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด “รักษ์คอมพิวเตอร์” คลิ๊กที่นี่   ดาวน์โหลด “นักโภชนาการน้อย”  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “สว่างไสวด้วยสายน้ำ” คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ถุงประคบร้อน” คลิ๊กที่นี่