งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เชิญนางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท. และดร.เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว นักวิชาการสาขาวิทยาศาสตร๋ประถมและปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “สะเต็มศึกษาและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี          

ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากร สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สช. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัด สช. ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2558ณ ห้องประชุมมะลิ โรงแรมจัสมิน แกรนด์เรสซิเด้นท์ พระราม 4 กรุงเทพฯ โดยมีนางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ครูพี่เลี้ยงวิชาการด้านสะเต็มศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา สังกัดสช. 4 ช่วงชั้น ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อไป   รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

  สสวท. ได้ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ไปยังครูในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ ของ สสวท. โดยได้เชิญครูผู้นำศูนย์จากโครงการ UPGRADE มาเป็นวิทยากรในแต่ละระดับชั้น ร่วมกับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนดาราคามและโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 20 – 22 มกราคม 2558  ,  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2558 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2558   ดูรูปภาพคลิ๊กที่นี่

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา ในสังกัด สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น ผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2558   ณ  โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารสังกัด สช. เข้ารับการอบรม 118 คน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้”   กิจกรรม Learning Walk                 ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง   บรรยายแผนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สังกัด สช.

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษาร่วมนำเสนอผลงานในงาน ISMTEC 2014

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher awards) จำนวน 11 ท่าน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference หรือ ISMTEC 2014 ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายทวี  มุสิกะ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนา  ชิดชอบ นางชวนชื่น  มลิลา  วิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา นายกฤษขจร  ศรีถาวร วิชาเทคโนโลยี […]

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ ผ่านเว็บไซต์ http://pisaitems.ipstweb.com และ http://learningspace.ipstweb.com เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นั้น สสวท. เล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เ ป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน […]

สสวท. ลงนามMOU กับ สช.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในสังกัด สช. ตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จากงานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด “รักษ์คอมพิวเตอร์” คลิ๊กที่นี่   ดาวน์โหลด “นักโภชนาการน้อย”  คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้” คลิ๊กที่นี่     ดาวน์โหลด “สว่างไสวด้วยสายน้ำ” คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลด “ถุงประคบร้อน” คลิ๊กที่นี่          

งานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน ๙๑ โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพครูผู้นำจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นวัตกรรม สะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 รุ่นที่ 3 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ภาพกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1 – 2   […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ได้ที่นี่ ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ประชุมวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 รายชื่อช่วงชั้นที่ 1 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง รายชื่อช่วงชั้นที่ 2 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   ช่วงชั้นที่ 3 ประชุมวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2557 รายชื่อช่วงชั้นที่ 3 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   ช่วงชั้นที่ 4 ประชุมวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2557 รายชื่อช่วงชั้นที่ 4 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   สำหรับช่องที่ยังไม่มีรายชื่อนั้น แสดงว่า ทาง สสวท. […]