งานประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน ๙๑ โรงเรียน  โดยมีกิจกรรมบูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพครูผู้นำจากโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นวัตกรรม สะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 รุ่นที่ 2 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 3 รุ่นที่ 3 การอบรมครูผู้นำสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 เมื่อวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ภาพกิจกรรมช่วงชั้นที่ 1 – 2   […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ได้ที่นี่ ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ประชุมวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 รายชื่อช่วงชั้นที่ 1 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง รายชื่อช่วงชั้นที่ 2 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   ช่วงชั้นที่ 3 ประชุมวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2557 รายชื่อช่วงชั้นที่ 3 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   ช่วงชั้นที่ 4 ประชุมวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2557 รายชื่อช่วงชั้นที่ 4 ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   สำหรับช่องที่ยังไม่มีรายชื่อนั้น แสดงว่า ทาง สสวท. […]

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จำนวน 78 โรงเรียน และโรงเรียนในจ.พัทลุง และตรัง รวมจำนวน 106 คน ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.57                                                                   ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันโดยแยกเป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้                            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา […]

สสวท. ร่วมกับ สช. เข้าติดตามผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ณ โรงเรียน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เข้าติดตามผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ณ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต และ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557    

ประชุมเตรียมวิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 โครงการพระราชดำริฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประชุมเตรียมวิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 โครงการพระราชดำริฯ วันที่ 16 ก.ค. 57 ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรซิเดนส์ กรุงเทพฯ

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5 ในงานประชุมได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมร่างหลักสูตรการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางด้านวิชาการด้านสะเต็มศึกษา

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สาขาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา สสวท. ได้สนับสนุนกลุ่มครู 1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  2) ครูพี่เลี้ยงวิชาการ  3) ครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร. 21) วันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สาขาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา สสวท. ได้สนับสนุนกลุ่มครู 1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  2) ครูพี่เลี้ยงวิชาการ  3) ครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร. 21) วันที่ 17 – 20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา […]

จดหมายข่าวUPGRADEปักษ์ที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้นำ ครูพี่เลี้ยงวิชาการ เเละครูผู้สอน ทุกท่านคะ ตอนนี้โครงการ UPGRADE ของพวกเรา ได้มี การจัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เเละเพื่อเผยเเพร่ ข้อมูลข่าวสารให้กับครูในจังหวัดอื่นๆ ได้รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของโครงการของเรา คะ