ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, หนังสือราชการ

ศธ 5306.2/ว6388 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามความสนใจการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ได้ที่นี่ Click

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และได้กำหนดจัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ สสวท.) ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖o ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ศธ๕๓๐๖.๑/ว๕๘๓๖ เรื่อง เชิญประชุมโฟกัสกรุ๊ปโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ สสวท.)   ศธ๕๓๐๖.๑/ว๕๘๓๗ เรื่อง ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมโฟกัสกรุ๊ปโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ สสวท.)

ศธ5306.1/ว1450 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ศธ5306.1/ว1450 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย หรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/sI8LEH

ศธ 5308.1/ว 10039 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี  ในสังกัดของท่าน เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑  และได้รับการตอบรับจากท่านเป็นอย่างดี แล้วนั้น ในการนี้   สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรเพิ่มเติม  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในสังกัดของท่านที่สนใจ  ไม่จำกัดจำนวน โดยมีคุณสมบัติดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   และขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ  ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  ไปยังอีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th  หรือ กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/hwChBP  ทั้งนี้ โปรดเลือกเพียงช่องทางเดียว  จะขอบคุณยิ่ง ดาวน์โหลด หนังสือราชการ สพม.   สพป.  

ศธ 5308.2/9132 ประชุมปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและครูผู้สอนฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สควค.) และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขา พสวท. และ สควค. เบอร์ 0 2392 4021 ต่อ 2315 (ศจี คำภู) หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิ๊ก

รับสมัครครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  มีแผนจะรับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรสำหรับถ่ายทำวีดิทัศน์ให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ สสวท. ในอนาคตต่อไป ในการนี้   สสวท. ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกครูในสังกัดของท่านที่สนใจเป็นวิทยากร รายละเอียดหนังสือราชการและคุณสมบัติ สำหรับดาวน์โหลด ดังนี้ สพป. หนังสือราชการ ดาวน์โหลด จำนวน  ครั้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย   ดาวน์โหลด จำนวน ครั้ง สพม. หนังสือราชการ  ดาวน์โหลด จำนวน  ครั้ง สิ่งที่ส่งมาด้วย   ดาวน์โหลด จำนวน ครั้ง

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

    ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา   จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง           Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/

หนังสือชี้แจงและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง

หนังสือแจ้งการประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับเขตพื้นที่)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเชิญครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 – 4 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ      1. ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557      2. ช่วงชั้นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2557      3. ช่วงชั้นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)     ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)      ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง