การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ

Map Unavailable


สสวท. กำหนดออกอากาศ "รายการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา"  
ในวันที่ 1 – 3 
พฤษภาคม 2560  เวลา 9:30 -15:00น.
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )  
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC)  และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก