การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ

Loading Map....

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร23) "สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0"
The 23rd National Conference : Creative Learning for SMT Teachers 4.0
เปิดรับ e-Poster 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
ลงทะเบียน Workshop 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนเข้างาน 15 มิถุนายน – 16 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม  ​http://wtr.ipst.ac.th/

Location
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ