หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน วทร.22

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

 

vtr-22-conference

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน  ครั้งที่ 22 (วทร.22)

ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา  ดาวน์โหลด  จำนวนการดาวน์โหลด 203 ครั้ง

หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลด  จำนวนการดาวน์โหลด 187 ครั้ง

หนังสือเชิญครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาและครูที่รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลด  จำนวนการดาวน์โหลด 201 ครั้ง

 

 

Scimath22_Poster3-081257

 

 

 

Link : http://econference.sut.ac.th/scimath22/