โครงการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ พระราชดำริ

สัญลักษณ์

prathep_62

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

๑.  ความเป็นมา/ความสำคัญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ ครู นักเรียน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงห่วงใย โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อ ครู นักเรียน จึงจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้แก่ ทุนสนับสนุนครูโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนั้นยังดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ   ตลอดจนการสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียน ในโครงการฯ เพื่อให้สามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร

           วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมด้านวิชาการแก่ครูผู้สอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๑๑ โรงเรียน

๒.  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร จังหวัดน่านและจังหวัดสกลนครให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทยและนำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน จำนวน ๒๕o โรงเรียน

๒. กระบวนการจัดทำโครงการ

๒.๑ วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯอย่างเป็นระบบโดยใช้ศูนย์การอบรมเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จำนวน ๗ แห่ง

๒.๒ สร้างเครือข่ายของการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ดังแผนภาพ

การพัฒนาครูในร.ร.พระราชดำริ_Page_122

การพัฒนาครูในร.ร.พระราชดำริ_Page_2

หน่วยงานมีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่าย

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมเครือข่ายและดำเนินการสนับสนุนงานของ สสวท.

๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เพื่อสนับสนุนนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมเครือข่ายและดำเนินการสนับสนุนงานของ สสวท. ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ

๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ของสสวท.

๔. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมเครือข่ายและดำเนินการสนับสนุนงานของ สสวท.

 

๓. ความสำเร็จของงานในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

๓.๑ ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

๓.๒ ครูผู้สอนสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยจัดกิจกรรม ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและในชุมชน ที่เป็นหน่วยประกอบการอาชีพต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้สอนได้

๓.๓ ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่ออุปกรณ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดี

๓.๔ นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยาในท้องถิ่น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งผลการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น