ประชุมพิจารณาร่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ

http://www.ipst.ac.th/web/images/stories/articles/2559/Jan_2559/pic_26012559_1.png

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมพิจารณาร่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ เพื่อการพัฒนาครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ฯ ปีงบประมาณ 2559 โดยเน้นกิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพในท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง และทีมวิทยากร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ซึ่งเป็นศูนย์การอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่าน และจังหวัดสกลนคร โรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคเหนือ และจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมจัสมิน แกรนด์เรสซิเดนท์ พระราม 4 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้