ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

0โล่พระเทพ โอเค ขนาดจริง แก้ไข

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) และได้มีการพิจารณาเอกสารผลงานของครูผู้สอน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) จำนวน  4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 คน รางวัลชมเชยพิเศษ จำนวน 3 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 4 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 4 ประะเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 คน

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่นี้   ดาวน์โหลด

Tags: ,