ศธ 5308.1/ว 10039 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรฯ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี  ในสังกัดของท่าน เพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑  และได้รับการตอบรับจากท่านเป็นอย่างดี แล้วนั้น

ในการนี้   สสวท. มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูเพื่อเป็นวิทยากรเพิ่มเติม  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดมอบหมายผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในสังกัดของท่านที่สนใจ  ไม่จำกัดจำนวน โดยมีคุณสมบัติดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑   และขอความกรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ  ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  ไปยังอีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th  หรือ กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/hwChBP  ทั้งนี้ โปรดเลือกเพียงช่องทางเดียว  จะขอบคุณยิ่ง

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ
สพม. ดาวน์โหลด 490

สพป. ดาวน์โหลด 349

Tags: