ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนสังกัด สพฐ อปท และสช. เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อำเภอละ 10 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัด สพฐ 6 โรง สังกัด อปท. 2 โรง และสังกัด สช. 2 โรง โดยมีโรงเรียนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สสวท. และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด/อำเภอ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายที่จะพัฒนาโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตลอดจนการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น มีเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังนี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน

 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. ผู้เรียนมีผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผ่านการเผยแพร่และยอมรับอย่างน้อยในระดับอำเภอ

2.ด้านคุณภาพครูผู้สอน

 1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านการศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการหรือได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือครูดีเด่นสะเต็มศึกษา หรือครูกลุ่มสูง หรือครูผู้นำ ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สพฐ. หรือสสวท. หรือ เขตพื้นที่การศึกษา
 3. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เคยเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่นิสิตหรือนักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี

3.ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้

 1. โรงเรียนมีห้องเรียนที่นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้
 2. โรงเรียนใช้เอกสาร สื่อ หนังสือเรียน คู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
 3. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน

4.ด้านคุณภาพสุขภาพอนามัย

 1. สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัยต่อผู้เรียน
 2. โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างเหมาะสม

5.ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

 1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอ
 2. ผู้บริหารสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสสวท. ระดับอำเภอ

6. ด้านแหล่งที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในระดับอำเภอ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ ดาวน์โหลด

Tags: , , ,