รับชมวีดิทัศน์เสริมความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. ย้อนหลัง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

 

รายการวีดิทัศน์ การเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สสวท.

ตอนที่         วิชา         เรื่อง รับชมวีดิทัศน์
1 คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญทางคณิตศาสตร์
2 คณิตศาสตร์ ระบบจำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน
3 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 1 (เส้นขนาน และความคล้าย)
4 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 2 (ความเท่ากันทุกประการ)
5 คณิตศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
6 คณิตศาสตร์ พหุนาม เศษส่วนของพหุนาม
7 คณิตศาสตร์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ
8 คณิตศาสตร์ รูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และบทประยุกต์
9 คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
10 คณิตศาสตร์ เลขยกกำลัง
11 คณิตศาสตร์ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
12 คณิตศาสตร์ อสมการ
13 วิทยาศาสตร์ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

14 วิทยาศาสตร์ สารละลายกรดและเบสและปฏิกิริยาเคมี
15 วิทยาศาสตร์ แสง
16 วิทยาศาสตร์ คานและการหมุน (โมเมนต์ของแรง)
17 วิทยาศาสตร์ งานและพลังงาน
18 วิทยาศาสตร์ แรงพยุง
19 วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่และแรงในชีวิตประจำวัน
20 วิทยาศาสตร์ โลกของเราและทรัพยากรธรณี
21 วิทยาศาสตร์ ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
22 วิทยาศาสตร์ ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
23 วิทยาศาสตร์ แรงเสียดทาน แรงกิริยา และ แรงปฏิกิริยา
24 วิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
25 คณิตศาสตร์ สถิติ
26 คณิตศาสตร์ พื้นที่ผิวและปริมาตร
27 คณิตศาสตร์ กราฟและระบบสมการเชิงเส้น
28 คณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบของพหุนามและสมการ
29 วิทยาศาสตร์ พลังงานไฟฟ้า
30 วิทยาศาสตร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
31 วิทยาศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
32 วิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
33 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 3 (ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการแปลงทางเรขาคณิต)
34 คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 4 (การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม)
35 คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น
36 คณิตศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA
37 วิทยาศาสตร์ ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ตอนที่ 1
38 วิทยาศาสตร์ ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ตอนที่ 2
39 วิทยาศาสตร์ บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ
40 วิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA

 

Tags: , , , , , ,