การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด (Click) ทั่วประเทศ (โปรดตรวจสอบศูนย์ที่เปิด ก่อนเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากบางศูนย์ไม่ได้เปิดครบทุกหลักสูตร)

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยดูจากกำหนดการออกอากาศ(Click)  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติของท่านหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์span style=”color: #336699;”>ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป

  • สพฐ. (156 ศูนย์  ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)  *รับเฉพาะครูที่มาจากโรงเรียน 2,250 โรง(Click)เท่านั้น**
  • สช. (154 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)*คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ใน 2,250 โรง สามารถลงทะเบียนในศูนย์สังกัด สช. แทนได้
  • กศน. (19 ศูนย์  ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click) *รับเฉพาะครูสังกัด กศน.
  • กทม. (41 ศูนย์  ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)  *รับเฉพาะครูสังกัด กทม.
  • อปท. (155 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว(Click)   *คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ในโรงเรียน 2,250 โรง สามารถมาลงทะเบียนในศูนย์สังกัด อปท. แทนได้  (ครู สพฐ. ลงทะเบียนศูนย์ อปท. click ที่นี่) จำกัดศูนย์ละ 53 คนเท่านั้น

แล้วพิมพ์ใบ confirmation การลงทะเบียนออนไลน์ นำไปยื่นที่ศูนย์การอบรมตามหน่วยงานสังกัดของท่านก่อนวันอบรมจริงเพื่อสำรองที่นั่ง   (จำกัดจำนวน โปรดตรวจสอบในรายชื่อศูนย์)

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นการสร้างใบยืนยันเพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม  

หมายเหตุ  ให้ยึดจำนวนการสมัครที่ศูนย์เป็นหลัก หากที่นั่งเต็มท่านสามารถสอบถามศูนย์ข้างเคียงที่ยังว่างเพื่อขอย้ายได้

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ตารางต่อไปนี้

ลำดับ รายการ คลิ๊กที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
1. Concept paper
2. รายชื่อศูนย์การอบรม ตามสังกัด    
3. เอกสารคู่มือการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3 กิจกรรม
4. โปรแกรม Geogebra
5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
6. ใบรายการ สื่อ อุปกรณ์ สะเต็มศึกษา พร้อมราคา 
7. คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2560
8. คู่มือสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์
9. แบบสอบถามสำหรับผู้เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์การอบรม (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

และท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Facebook สำหรับอบรมได้ตามช่วงชั้น ดังนี้ 

คุณครูสามารถดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน Facebook ประกอบการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาได้ที่นี่

แนะนำการทำแบบทดสอบด้วย Google Form

คำแนะนำสำหรับผู้ประสานงานศูนย์

 

 

Tags: , , , , , ,