พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 9 คน ดังนี้

ครูดีเด่น STEM Education ประทศไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ได้แก่

ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาเคมี

  1. นางปิยพร ณ ลำปาง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  สังกัด สพม.เขต 36

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง GT-STEM (Galvanic Type)

  1. นายศตภิษัช ไกรษี โรงเรียนกันทรารมณ์   จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัด สพม.เขต 28

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้กล่องสมองกล IPST Microbox สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน

ประเภทคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

  1. นางสาววีรยา นากสุก โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี  สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กิจกรรมอุปกรณ์พิชิตฝน

 

รางวัลชมเชยพิเศษครูดีเด่น STEM Education ประทศไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน ได้รับเกียรติบัตร   เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ได้แก่

ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

  1. นายพรจักษ์ อุ่นทิม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี สังกัดสพป.นนทบุรี เขต 1

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษา

ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาฟิสิกส์

  1. นางปาริชาติ อักษรภักดี โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัด สพม.เขต 12

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไกลแค่ไหน..ไข่..ไปถึง

 

รางวัลชมเชยครูดีเด่น STEM Education ประทศไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 4 คน ได้รับเกียรติบัตร  เข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ได้แก่

ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

  1. นายชนกนันท์ พะสุโร  โรงเรียนบ้านบ่อหิน  จังหวัดยะลา  สังกัด สพป.สตูล

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  1. นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันท์ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สพม.เขต 42

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแนวทางกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559

  1. นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.เขต 1

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง รถสำรวจดาวอังคาร

ประเภทวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาฟิสิกส์

  1. นางสมสุข แสงปราบ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัด สพม.เขต 32

ผลงานดีเด่นสะเต็มศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้โมเดลครูสมสุข 3อ2ช

โดยสะเต็มศึกษา (STEM Education) คือแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในสหวิทยากร คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและการดำเนินงาน สสวท.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน  ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สะเต็มศึกษาประเทศไทย www.stemedthailand.org  และเว็บไซต์สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. http://pd.ipst.ac.th

Tags: , , , ,