ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคล

ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น

ประเภททีม

ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 – 4 คน ซึ่ง อาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองประวัติและผลงาน ดังนี้

เอกสารทั่วไป

 1. หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อำนวยการโรงเรียน
 2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
 3. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา
 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก

  ประเภทบุคคล มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 • ผู้สมัครต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่านและเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด
 • ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

1.2 เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

2.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัคร ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีจำนวนชั่วโมงการสอน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง โดยในจำนวนนี้ เป็นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ขอให้นำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น

2.3 ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงาน ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง

3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ ประกอบด้วยหลักฐานการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร ดังนี้

3.1 เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการ

3.2 เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3 เอกสารหรือหลักฐาน ที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่ครูสร้าง หรือพัฒนาขึ้น

3.4 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ผลการศึกษา หรือการถ่ายทอดนวัตกรรมแก่เพื่อนครู

3.5 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษานับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ส่งหลักฐานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

4.2 หลักฐานหรือร่องรอย ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.3 ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน

4.4 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

  ประเภททีม มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 • ผู้สมัครแต่ละคนในทีม ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด
 • ในกรณีที่ในทีม มีหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิด

1.2 เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

2.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัครแต่ละคน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา จากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ขอให้นำส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น (ทีมละ 1 แผน)

2.3 ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงาน ในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง

3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

3.1 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

3.2 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3 เอกสารหรือหลักฐานที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง

3.4 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการถ่ายทอดนวัตกรรม เผยแพร่ผลการศึกษา แก่เพื่อนครูในการทำงาน หรือสร้างนวัตกรรม

3.5 สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก ของผู้สมัครแต่ละคน

3.6 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สมัครแต่ละคนในทีม

3.7 แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่ง

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้

4.1 หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ขอให้ส่งหลักฐานในรูปของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆที่บรรจุ ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร คลิปวิดิโอ หรือสื่อที่เกี่ยวข้องของชิ้นงาน หรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น)

4.2 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.3 ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน

4.4 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

*สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นหน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

หากคณะกรรมการตรวจพบว่าหลักฐานที่นำส่งมีข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน หรือส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานของผู้สมัครดังกล่าว

การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS wordประเภทบุคคล ดาวน์โหลด ประเภททีม ดาวน์โหลด

 

ประเภทบุคคล ดาวน์โหลด ประเภททีม ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
ประเภทบุคคล  ดาวน์โหลด
 
ประเภททีม  ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมินครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ดาวน์โหลด

Tags: , ,