ติดตามผลการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา และจัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
ในการนี้ สสวท. และ คณะวิทยากร ได้เข้าร่วมติดตามผลการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนจำนวน 9 โรง ดังนี้
– โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร
– โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จ.จันทบุรี
– โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
– โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง
– โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จ.นนทบุรี
– โรงเรียนเชียงคาน จ.เลย
– โรงเรียนบ้านหนองธง จ.พัทลุง
– โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จ.เชียงใหม่
– โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จ.อุทัยธานี

Tags: , , , , , , ,