พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

       การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฯ สสวท. โดยฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC”   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง  และวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีศิริเกศ จ.ศรีสะเกษ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

  • ร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • สะท้อนการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วร่วมกันเลือกแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนา
  • นำเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา พร้อมทั้งบอกเหตุผล เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เลือกไว้
  • ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    
  • ร่วมกันสรุปกระบวนการ PLC ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC  เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบในโรงเรียน  แล้วนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป

Tags: , , , ,