การประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. จัดประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม. โดยมีครูแกนนำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมจำนวน 103 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) และนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) โดยกิจกรรมในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ทิศนา แขมมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักสูตรอิงสมรรถนะกับความท้าทายของการศึกษาไทย และการบรรยายโดยนักวิชาการ สาขาวิจัยนานาชาติ สสวท. เรื่อง PISA2020 กับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา อีกด้วย 

Tags: , , ,