การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูได้รับความรู้ทางวิชาการ จึงได้จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กทม. โดยมีครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมจำนวน 92 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Tags: , , ,