การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ สสวท.กำหนด สมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

รายละเอียดของโครงการ

        กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มตัวชี้วัดด้านวิทยาการคำนวณที่มีเป้าหมายเพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบอันเป็นทักษะสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมให้แก่เยาวชน  

        เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน รวม 2,400 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาการคำนวณ  ช่วยขับเคลื่อนและจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย และเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะเวลา 2 วัน

เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มีดังนี้

 • โรงเรียนใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณที่พัฒนาโดย สสวท.
 • โรงเรียนเคยส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาการคำนวณ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร

ผู้สมัคร

ผู้อำนวยการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด

*** ที่ยัง ไม่ได้ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ***

เกณฑ์การประเมิน

 • เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรเต็มเวลา
 • เกณฑ์การประเมินผลอื่น ๆ ตามที่ สสวท. กำหนด

ค่าใช้จ่าย

สสวท. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

– ค่าที่พัก อาหาร และอาหารว่าง
– ค่าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรม รวมถึงเอกสารในการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม เบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด

ระยะเวลาการรับสมัคร

ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 >>> ปิดรับสมัครแล้ว ไม่รับสมัครเพิ่มเติมทุกกรณี <<<

รายชื่อผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

สำหรับรายชื่อที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้หมดเขตยืนยันสิทธิสำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศแล้ว ติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่มาทดแทนสิทธิได้ในหน้าเว็บนี้อีกครั้งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00น

Click ที่จุดอบรมด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อ (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00น )

กทม. (18-19 มีนาคม 2563)

กทม. (20-21 มีนาคม 2563)

อุดรธานี (27-28 มีนาคม 2563)

บุรีรัมย์ (27-28 มีนาคม 2563)

เชียงใหม่ (7-8 เมษายน 2563)

ตรัง (7-8 เมษายน 2563 )

สำหรับรายชื่อที่ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อพบชื่อของท่านให้ตรวจดูสถานะช่องสุดท้าย หากเป็น”สีเหลือง” ให้จำเลขรหัสด้านหน้าชื่อ (เฉพาะสถานะ”สีเหลือง”เท่านั้น ส่วนสถานะ”ยืนยัน” ไม่ต้องยืนยันซ้ำอีก) เพื่อไปยืนยันการเข้าร่วมที่ link ในภาพด้านล่างตามจุดอบรมที่ปรากฏรายชื่อของท่าน (โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยเฉพาะจุดอบรม กทม. เนื่องจากมี 2 รอบ ถ้าตอบรับไม่ถูกรอบจะไม่มีชื่อลงทะเบียนเข้ามาและถือว่าท่านสละสิทธิ) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00น.

(หากไม่ยืนยันในระบบมาก่อนวันดังกล่าวจะไม่สามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้ และถือว่าท่านสละสิทธิ รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมาเข้าอบรมแทนทุกกรณี)
>> หากไม่มีรายชื่อในประกาศข้างต้นจะไม่สามารถเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้ <<

ยืนยันเข้าร่วมจุดกทม.(18-19 มีนาคม 2563)
ยืนยันเข้าร่วมจุดกทม.(20-21 มีนาคม 2563)
ยืนยันเข้าร่วมจุดอุดรธานี (27-28 มีนาคม 2563)
ยืนยันเข้าร่วมจุดบุรีรัมย์ (27-28 มีนาคม 2563)
ยืนยันเข้าร่วมจุดเชียงใหม่ (7-8 เมษายน 2563)
ยืนยันเข้าร่วมจุดตรัง (7-8 เมษายน 2563 )

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

 1. ไม่พบรายชื่อในประกาศ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเพราะอะไร
  คำตอบ สสวท. พิจารณาผู้สมัครทุกท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดเลือก (เลื่อนดูด้านบน) และรายชื่อที่ประกาศทั้ง 400 โรงเรียนในแต่ละจุดอบรมจะขึ้นกับลำดับการสมัคร มาก่อนจึงมีสิทธิก่อน ทั้งนี้หากมีผู้สละสิทธิ ลำดับถัดไปจะขึ้นมาแทน โดยให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บนี้อีกครั้งในวันที่ 22 ก.พ.63 เวลา 15.00น
 2. ยังไม่ได้สมัคร สามารถเพิ่มชื่อเข้าร่วมได้หรือไม่
  คำตอบ หมดเขตแล้ว และ ไม่สามารถเพิ่มชื่อเข้าร่วมได้ เพราะผู้สมัครเต็มจำนวนและมีรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติครบถ้วนสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว(กรณีมีผู้สละสิทธิ) รวมทั้งที่นั่งอบรมจัดเตรียมไว้พอดีกับรายชื่อที่ประกาศ
 3. ไม่สามารถมาอบรมได้ มอบหมายคนอื่นมาแทนได้หรือไม่
  คำตอบ ไม่สามารถให้ผู้อื่นที่ไม่มีรายชื่อในประกาศเข้าอบรมได้ ชื่อโรงเรียนและชื่อผู้บริหารโรงเรียนต้องตรงกับประกาศข้างต้นเท่านั้น หากไม่ตรงจะไม่สามารถมาลงทะเบียนที่งานได้ ทั้งนี้ หากผู้บริหารโรงเรียนไม่พร้อมจะเข้าอบรม ให้แจ้งสละสิทธิมายัง teachernetwork@proj.ipst.ac.th เพื่อให้ผู้สมัครลำดับถัดไปได้ใช้สิทธิ
 4. ยืนยันการเข้าร่วมไม่ทัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00น. สามารถยืนยันภายหลังได้หรือไม่
  คำตอบ เนื่องจากประกาศรายชื่อครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ระยะเวลายืนยันสิทธิการเข้าร่วมจนถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00น. และข้อความระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าจะให้สิทธิผู้สมัครลำดับถัดไปแทนคนที่ไม่มายืนยันการเข้าร่วมภายในกำหนด เนื่องจากมีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากที่รอจะได้สิทธิเป็นลำดับถัดไป ดังนั้นหากเลยกำหนดจึงไม่สามารถยืนยันการเข้าร่วมย้อนหลังได้ เพราะมีผู้สมัครลำดับถัดไปได้ขึ้นมาแทนสิทธิตามประกาศรายชื่อใหม่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00น เรียบร้อยแล้ว

กำหนดการอบรม

หนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลดทางหน้าเว็บ pd.ipst.ac.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Tags: , , , , ,