แจ้งรายชื่อครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูได้ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อร่วมรับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบ
ออนไลน์นั้น เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครร่วมอบรมจํานวนมาก สสวท. จึงปิดรับสมัครก่อนกําหนด และได้คัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยแล้ว ดัง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม CLICK! โปรดตรวจสอบรายชื่อและดำเนินการตามที่แจ้งไปยังทุกท่านทางอีเมล

อ่านรายละเอียดการอบรมสำหรับผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น (CLICK)

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ tpipst@proj.ipst.ac.th

Tags: