แจ้งข่าวครูที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

แจ้งรายละเอียดกำหนดการเปิดอบรมและรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

ครูที่ได้สิทธิ์ร่วมการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดกำหนดการ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการอบรม (link: https://bit.ly/3dEb1ks)

2. เงื่อนไขการอบรม ดังไฟล์รายละเอียด (link: https://bit.ly/2VvfZdb)

3. ตรวจสอบรายชื่อและรหัสประจำตัวครูที่ได้สิทธิ์ร่วมการอบรม ดังนี้

กลุ่มระดับประถมศึกษา Link: https://bit.ly/3iaAd5H

กลุ่มระดับมัธยมศึกษา Link: https://bit.ly/2COfwMp

Tags: