แจ้งรายชื่อและรหัสผู้เรียน ที่สามารถเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

แจ้งรายชื่อและรหัสผู้เรียน ที่สามารถเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ตรวจสอบที่นี่ https://bit.ly/3wnR4IY