ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สำนักงานชั่วคราว)
อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 475 ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ  10400

Website: http://pd.ipst.ac.th
Tel. : 0-2392-4021 ต่อ 3201-3203, 1151-1153
FAX. : 0-2381-4042
Facebook: https://www.facebook.com/ipst.teacher

20161209_1418281