โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

ความสำคัญของโครงการ

การที่จะบรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามความต้องการของพื้นที่นั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพกำลังคน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกอำเภอของจังหวัดทั่วประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการคิดวิเคราะห์  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการพัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาสด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียน ICU รวมทั้งโรงเรียนที่มีศักยภาพ เช่น โครงการขยายผลสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ๒,๒๕๐ โรงทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมโรงเรียนศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนในโครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ (พสวท.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

แต่อย่างไรก็ดี ประเทศยังขาดการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในช่วงกลาง ระหว่างโรงเรียนที่มุ่งความเป็นเลิศและโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนในช่วงกลางที่อยู่ในทุกอำเภอนี้ ขาดคุณภาพด้านการศึกษา เป็นโรงเรียนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ มีนักเรียนเกินครึ่งของนักเรียนทั่วประเทศ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้

สสวท. จึงมีโครงการที่จะส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียมนานาชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกอำเภอได้เข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาจนมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ยุค ๔.๐ โดยการร่วมมือกับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๒.๑ ทุกอำเภอมีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนดีใกล้บ้านและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

๒.๒ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์   ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒.๓ เพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงในทุกอำเภอ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศที่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอนั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

  • กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  • กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

๔.๑  โรงเรียนเป้าหมาย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. สช. อปท. สกอ.  กรุงเทพมหานคร

๔.๒  พื้นที่เป้าหมาย ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ในประเทศไทย

๔.๓  จำนวนเป้าหมาย

พ.ศ.๒๕๖๔ มีโรงเรียนที่พัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   ตามมาตรฐาน สสวท. จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา ประมาณ ๕,๐๐๐ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา ประมาณ ๑,๐๐๐ โรงเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

สสวท. จะเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปีละ ๒ รอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เปิดรับสมัครรอบแรกในวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรอบที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึง  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการสมัครนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น โดยโรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ และเมื่อโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สสวท. และโรงเรียน (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน สสวท. และใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ของ สสวท. เป็นหลัก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/   หรือ โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3202, 3203


เชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐานสสวท.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่ <<