การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

กำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์

ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนครูพี่เลี้ยงออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  เป็นต้นไป   (ครูพี่เลี้ยงไม่ต้องลงทะเบียนในรอบครูผู้สอนอีก)


ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ละสังกัดทั่วประเทศ  สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561  เป็นต้นไป   (เลือกได้เฉพาะศูนย์อบรมที่ปรากฏเป็นตัวเลือกในระบบเท่านั้น)


 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– การประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล วันที่ 19 ม.ค.61 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ลำดับ รายการ Click เพื่อดาวน์โหลด
1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องระบบลงทะเบียนออนไลน์
1.ระบบลงทะเบียน ไฟล์ที่ 1 click!


2.ระบบลงทะเบียน ไฟล์ที่ 2 click!
3.แบบกรอกข้อมูล ศน. สพป.เขต 1 click!
2. เอกสารประกอบการชี้แจงกิจกรรมสะเต็มศึกษา(ช่วงเช้า) ของ ดร.กุศลิน มุสิกุล
3. เอกสารการเขียนโครงการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม และ หนังสือราชการ
4. เอกสารประกอบการบรรยายบทบาทของ ศน. (ช่วงบ่าย) ของ ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
5. คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop

– การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล
สังกัด สพฐ. วันที่ 28 ม.ค.61 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
สังกัด สช. วันที่ 30 ม.ค.61 ณ โรงแรมพาลาสโซ
สังกัด กทม. วันที่ 6 ก.พ.61 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
สังกัด อปท. วันที่ 8 ก.พ.61 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ และ
สังกัด กศน. วันที่ 12 ก.พ.61 ณ โรงแรมจัสมิน พระโขนง

 

ลำดับ รายการ Click เพื่อดาวน์โหลด
1. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องระบบลงทะเบียนออนไลน์ครูพี่เลี้ยง
1.ระบบลงทะเบียน ไฟล์ที่ 1 click!


2.ระบบลงทะเบียน ไฟล์ที่ 2 (version อ.นครา) click!


3.ระบบลงทะเบียน ไฟล์ที่ 2 (version อ.กุลธิดา) click!
2. เอกสารประกอบการชี้แจงกิจกรรมสะเต็มศึกษาครูพี่เลี้ยง บรรยายโดยครูเทียม
3. เอกสารประกอบการบรรยายบทบาทของครูพี่เลี้ยง ของ ผช.ผอ.กัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
4. คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop
5. คู่มือครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูทางไกลฯ
6. แบบกรอกข้อมูลผู้เข้าประชุม (ผู้เข้าประชุมที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลของท่านในวันประชุมขอให้เข้ามากรอกด้วยค่ะ)
7. ใบตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ส่งให้ศูนย์การอบรม (ขอให้ครูพี่เลี้ยงตรวจวัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงกับรายการนี้)
8. สถานที่อบรม สพป. เขต 1 ทุกจังหวัด
9. แบบประเมินสำหรับครูพี่เลี้ยงประเมินการบริหารจัดการศูนย์อบรม (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)
10. แบบฟอร์มรายงานสำหรับครูพี่เลี้ยง

– เอกสารสำหรับครูผู้สอน

ลำดับ รายการ Click เพื่อดาวน์โหลด
1. แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน ประถมศึกษาตอนต้น  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)
2. แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน ประถมศึกษาตอนปลาย  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)
3. แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)
4. แบบประเมินสำหรับครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย  (กรุณาตอบหลังการสอบ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการอบรมในครั้งต่อไป)

– เอกสารทั่วไปสำหรับดาวน์โหลด

ลำดับ รายการ Click เพื่อดาวน์โหลด
1. รายชื่อโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา 5 สังกัด
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
3. โปรแกรม Geogebra